facebook

O projekcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu:

„Edukacja oraz rozwój turystyki poprzez organizowanie spływów kajakowych, utworzenie wypożyczalni oraz prowadzenie strony internetowej.”


Złożyłem wniosek do Lokalnej Grupy Działania w Gościnie „Siła w grupie” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Projekt został pozytywnie oceniony i przesłany do Urzędu Marszałkowskiego. Dnia 16.04.2012 o godzinie 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie uroczyście podpisałem umowę. Środki na realizację zawartych umów pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Urząd Marszałkowski reprezentował Marszałek Olgierd Geblewicz, a przedstawicielem Wydziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich był Dyrektor Arkadiusz Żych. Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno-kulturowej mieszkańców, poczucia wspólnoty, promowanie wspólnych osiągnięć i działań oraz pomnażanie wiedzy i umiejętności mieszkańców. Poprzez zapewnienie dobrej informacji turystycznej rozwój turystyki i ochrona środowiska Piękne rzeki i jeziora urozmaicają nam krajobraz naszych gmin, ale niestety są zaśmiecane i nienależycie wykorzystane. Właśnie, dlatego jest potrzeba realizacji tego projektu, aby wciąż prowadzić edukację ekologiczną, wzbogacać ofertę turystyczną, aktywizować mieszkańców i podnosić jakość ich życia. Na obszarze objętym LSR jest wiele rzek i jezior bogatych w walory historyczne i przyrodniczo-krajobrazowe, które w trakcie trwania projektu zostaną opisane i wypromowane jeziora i rzeki. Zdjęcia, opisy i mapy szlaków kajakowych będą prezentowane na utworzonej stronie internetowej. W lokalnych mediach będziemy promować wspólne osiągnięcia i działania realizowane we współpracy z mieszkańcami. Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej mieszkańców, podniesienia ich jakości życia, integracji społeczności lokalnej oraz wzmocnienia więzi sąsiedzkich. Wspólna organizacja imprez rekreacyjno-sportowych da mieszkańcom poczucie wartości, odpowiedzialności i przynależności do grupy. W trakcie spływów będziemy przekazywać informacje, które przyczynią się do zrostu wiedzy o regionie oraz edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt pod tytułem „Edukacja oraz rozwój turystyki poprzez organizowanie spływów kajakowych, utworzenie wypożyczalni oraz prowadzenie strony internetowej” będzie realizowany do końca listopada 2012 r. na terenie LSR. Grupą odbiorców projektu są mieszkańcy LSR oraz turyści. Szczególny nacisk będzie kładziony na udział w projekcie mieszkańców gminy Białogard.

 

Jacek Smoliński

stat4u